Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11920
Nhan đề: Xử lý tín hiệu điện tim bằng phép đổi fourier nhanh sử dụng phần mềm matlab
Tác giả: PGS.TS. Dương, Hiếu Đẩu
Hồ, Minh Kha
Từ khoá: Vật lý kỹ thuật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Chương 1: Tổng quan về tín hiệu điện tim.Chương 2: Tìm hiểu về hàm FFT trong Matlab. Chương 3: Phân tích tín hiệu điện tim bằng biến đổi Fourier nhanh trên phần mềm Matlab.
Mô tả: 52tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11920
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.