Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11924
Title: Ẩn dụ ý niệm trong diễn ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Ẩn dụ ý niệm
Miền nguồn
Diễn ngôn
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 56 .- Tr.9-15
Abstract: Ẩn dụ ý niệm là một công cụ tri nhận quan trọng, giúp con người ý niệm hóa những khái niệm trừu tượng, tạo ảnh hưởng tích cực và thuyết phục đối với người nghe. Bài viết này nghiên cứu những miền nguồn ẩn dụ và những ẩn dụ ý niệm được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng một cách phổ biến trong các diễn ngôn của mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11924
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.