Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1193
Title: Một số vấn đề về tư tưởng lý luận phê bình từ di sản văn học quá khứ dân tộc
Authors: Biện, Minh Điền
Keywords: Tư tưởng lý luận phê bình
Di sản văn học
Quá khứ dân tộc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 2 .- Tr.3-23
Abstract: Bài viết nghiên cứu các vấn đề về: Vấn đề "lập thuyết" và việc vận dụng các lý thuyết "ngoại nhập"; Quyết liệt phê phán những thói tật, tệ lậu trong sáng tác và trước thuật; Đề cao tính tự chủ, tinh thần “văn tất kỷ xuất” và ý thức tìm tòi, sáng tạo; Nỗ lực tìm kiếm, xác lập bản chất, đặc thù của văn chương, chú trọng tính thực tiễn trong xây dựng hệ thống quan niệm văn học, quan niệm thẩm mỹ; Tác giả và những vấn đề liên quan (cá tính, phong cách, văn phái,..); Quan niệm về văn chương "Quốc ngữ", "lời quê"; Vấn đề xử lý mối quan hệ giữa các yếu tố ngoại lai, bản địa, và kiến tạo bản sắc dân tộc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1193
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.