Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1198
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thương mại hàng hóa trung gian giữa Nhật Bản và Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Tuấn Tú
Keywords: Thương mại hàng hóa trung gian
Nhật Bản
Trung Quốc
Quan hệ kinh tế quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 512 .- Tr.16-18
Abstract: Quan hệ thương mại hàng hóa trung gian song phương Nhật Bản - Trung Quốc vừa là điển hình về quan hệ thương mại hàng hóa trung gian vừa là điển hình về quan hệ thương mại giữa một nước phát triển với một nước đang phát triển. Vì thế, nghiên cứu quan hệ thương mại hàng hóa trung gian Nhật Bản - Trung Quốc sẽ đưa ra được những hàm ý thiết thực, những kinh nghiệm, bài học hữu ích cho Việt Nam để thúc đẩy thương mại hàng hóa trung gian của Việt Nam với các nước, cải thiện quan hệ thương mại song phương Việt Nam — Nhật Bản và Việt Nam — Trung Quốc theo hướng ngày càng có lợi cho Việt Nam. Thông qua tham gia tích cực hơn vào thương mại hàng hóa trung gian của khu vực Đông Á và thế giới, Việt Nam có điều kiện tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1198
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_817.57 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.