Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/120
Title: Tác động của gánh nặng thuế và tham nhũng đến FDI tại các nước ASEAN =
Other Titles: The effects of tax burden and corruption on FDI in Asean
Authors: Đặng, Văn Cường
Keywords: FDI
Gánh nặng thuế
Tham nhũng
ASEAN
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Công nghệ Ngân hàng;Số 142+143 .- Tr.47-58
Abstract: Mục đích của nghiên cứu là đánh giá tác động của gánh nặng thuế (GNT) và tham nhũng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại sáu nước đang phát triển trong khối ASEAN (Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philipppines, Thái Lan và Việt Nam) giai đoạn 1996-2014. Bằng việc sử dụng các phương pháp ước lượng GLS, 2SLS và GMM đối với dữ liệu bảng, kết quả thực nghiệm cho thấy GNT có tác dụng ngược chiều đến FDI, trong khi tham nhũng lại có tác dụng cùng chiều. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế vĩ mô như GDP bình quân đầu người, tỉ lệ đầu tư trong nước và tỉ lệ lạm phát thấp cũng có tác động cùng chiều với FDI. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra một số gợi ý chính sách thu hút FDI.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/120
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.