Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12074
Title: Mô hình báo cháy và hệ thống ổn định môi trường
Authors: Nguyễn, Thanh Phong
Đặng, Thị Thủy Tiên
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nội dung luận văn: Chương 1: Tổng quan đề tài. Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu. Chương 2: Giới thiệu các linh kiện. Trình bày về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện: ESP8266 Lua V3 CH340, module DHT11, module MQ02…Chương 3: Giới thiệu các phần mềm: Giới thiệu về phần mềm Blynk và Arduino. Chương 4: Mô hình báo cháy :Trình bày sơ đồ khối, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của mô hình. Chương 5: Kết luận: Trình bày kết quả đạt được, ưu nhược điểm và hướng phát triển đề tài.
Description: 54tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12074
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.