Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12156
Nhan đề: Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển công nghệ văn hóa
Tác giả: Lê, Tuấn Vinh
Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam
Văn hoá
Phát triển
Công nghiệp văn hoá
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 282 .- Tr.51-56,64
Tóm tắt: Ngày nay, trong thời đại toàn cầu hóa, sự phát triển của các quốc gia đều ảnh hưởng lẫn nhau, các ngành công nghiệp văn hoá chính là nguồn lực có ý nghĩa chiến lược trong chính sách ngoại giao, hợp tác quốc tế, giúp củng cổ tính độc đáo của quốc gia và đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy bán sắc văn hóa; đồng thời là công cụ hữu hiệu cho tăng trưởng, đổi mới kinh tế. Trong bối cảnh như vậy, việc tăng cường mức độ quan tâm đến phát triển các ngành công nghiệp văn hoá theo đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước là một trong những bước đi đột phá, là công cụ hiệu quả để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở ra những thị trường mới cho các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo; giúp tận dụng được tối đa những nguồn lực tổng hợp của quốc gia vào sự phát triển chung hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12156
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.76 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.224.133.198


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.