Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12162
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác cán bộ
Authors: Trần, Đình Thắng
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Vận dụng
Đổi mới
Công tác cán bộ
Đánh giá
Đào tạo
Bồi dưỡng
Quy hoạch
Quản lý
Sử dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 283+284 .- Tr.3-8
Abstract: Công tác cán bộ (CTCB) là vấn đề hệ trọng, là khâu “then chốt”, trực tiếp quyết định đến chất lượng xây dựng và hoạt động của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đổi mới CTCB có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền kiến tạo trong thời kỳ mới. Điều đó cần được thực hiện đồng bộ trong tổng thể các nội dung CTCB về đổi mới tư duy; đánh giá; đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch, quản lý, sử dụng cán bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12162
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.