Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12165
Title: Nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ, giảng viên khoa học xã hội và nhân văn của các trường đại học hiện nay theo tinh thần nghị quyết đại hội XII của Đảng
Authors: Lê, Thị Thùy Linh
Keywords: Đại hội XII
Phẩm chất
Năng lực
Khoa học xã hội và nhân văn
Đại học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 283+284 .- Tr.23-29,73
Abstract: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đánh giá toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội nước ta, trong đó có giáo dục, đào tạo nói chung; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nói riêng Bên cạnh việc nêu bật những kết quả tích cực đạt được, Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên; đặc biệt Đại hội cũng nêu ra những định hướng để nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ, giáo viên trong những năm tiếp theo. Vận dụng những định hướng của Đại hội XII, bài viết đã đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) ở các trường đại học trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12165
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.51 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.