Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12172
Title: Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược trong quá trình lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam qua một số thời kỳ lịch sử
Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa
Lê, Thị Lan Anh
Keywords: Kinh nghiệm
Xây dựng
Cán bộ chiến lược
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 283+284 .- Tr.81-88
Abstract: Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ trước hết là đội ngũ cán bộ chiến lược. Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của đất nước từng thời kỳ, Đảng đã rất chú trọng trong xây dựng, rèn luyện và phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ chiến lược qua từng giai đoạn của cách mạng. Trải qua gần 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ chiến lược. Từ những thành công và hạn chế ấy, bài viết khái quát thành một số kinh nghiệm quý báu cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12172
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.