Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12172
Nhan đề: Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược trong quá trình lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam qua một số thời kỳ lịch sử
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Hoa
Lê, Thị Lan Anh
Từ khoá: Kinh nghiệm
Xây dựng
Cán bộ chiến lược
Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 283+284 .- Tr.81-88
Tóm tắt: Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ trước hết là đội ngũ cán bộ chiến lược. Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của đất nước từng thời kỳ, Đảng đã rất chú trọng trong xây dựng, rèn luyện và phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ chiến lược qua từng giai đoạn của cách mạng. Trải qua gần 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ chiến lược. Từ những thành công và hạn chế ấy, bài viết khái quát thành một số kinh nghiệm quý báu cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12172
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.35 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.