Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12203
Title: Giáo dục phẩm chất, đạo đức người giáo viên- một yêu cầu cấp thiết đối với sinh viên các trường Sư Phạm
Authors: Nguyễn, Thị Côi
Hoàng, Hải Hà
Keywords: Phẩm chất
Đạo đức
Cảm xúc
Tự Chủ
Đạo đức nghề nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 445 .-Tr.10-13
Abstract: Giáo viên có vai trò quan trọng trong quá trình dạy học, là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục. Chính phẩm chất và năng lực của đội ngũ GV tạo nên sự khác biệt về kết quả giáo dục giữa các trường học. Vì vậy, việc giáo dục, rèn luyện (gồm cả tự giáo dục, tự rèn luyện), những yêu cầu đối với nhà giáo nói chung, các PC, ĐĐ nói riêng là nhiệm vụ cấp thiết trong đào tạo SV sư phạm, đáp ứng công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay. Hiệu quả của công việc phụ thuộc vào hai yếu tố quan trọng là công tác GD-ĐT của nhà trường và hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của SV. Trong đó, tự giáo dục, tự rèn luyện là nội lực giữ vai trò quyết định.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12203
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.231.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.