Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12209
Title: Mối liên hệ giữa phong cách lãnh đạo chuyển dạng, sự hài lòng công việc và cam kết gắn bó của nhân viên tại các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Đình Long
Nguyễn, Thị Minh Châu
Keywords: Sự cam kết gắn bó
Phong cách lãnh đạo chuyển dạng
Sự hài lòng công việc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 117 .- Tr.50-59
Abstract: Bài nghiên cứu xem xét tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự cam kết gắn bó của nhân viên tại các doanh nghiệp vận tải biển với mẫu gồm 310 nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn TP. HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành phần của phong cách lãnh đạo chuyển dạng như ảnh hưởng hành vi, ảnh hưởng phẩm chất, truyền cảm hứng, kích thích trí tuệ, quan tâm cá nhân tác động tích cực đến sự hài lòng công việc của nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp vận tải biển. Bên cạnh đó kết quả nghiên cứu cũng khẳng định mối liên hệ giữa sự hài lòng công việc và sự cam kết gắn bó của nhân viên tại các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn thành phố.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12209
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.