Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12216
Title: Về chương trình đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng nhu cầu xã hội
Authors: Vũ, Minh
Keywords: Phẩm chất người học
Năng lực người học
Chương trình đào tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 117 .- Tr.69-72
Abstract: Trong thế giới hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao được coi là lợi thế cạnh tranh số 1 của doanh nghiệp và là động lực phát triển của xã hội. Đào tạo theo hướng phát triển năng lực đang là một cách tiếp cận hiệu quả và ngày càng phổ biến để giải quyết bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bài viết này trình bày tóm tắt một số ý kiến của nhóm tác giả dựa trên các kết quả nghiên cứu của mình, có kế thừ kết quả nghiên cứu của một số tác giả trong và ngoài nước, xoay quanh hai vấn đề: một là, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực hiện nay ở nước ta có đối chiếu và nhu cầu của xã hội về chất lượng lao động; hai là, đề xuất về giải pháp triển khai đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (chủ yếu là đối với các trường đại học và cao đẳng).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12216
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.