Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12225
Title: Nghiên cứu hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Dương, Thị Bình Minh
Vũ, Thị Bích Quỳnh
Keywords: Hành vi tuân thủ
Thuế thu nhập cá nhân
Chuẩn mực xã hội
Chuẩn mực cá nhân
Cảm nhận tham nhũng
Cảm nhận tham nhũng vặt
Cảm nhận công bằng về thuế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 02 .- Tr.63-83
Abstract: Hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân là vấn đề cốt lõi của quản lý thuế hiện đại, là mối quan tâm của các quốc gia đã và đang phát triển trên thế giới. Mục đích của nghiên cứu này là kiểm định tác động của các nhân tố xã hội lên dự định tuân thủ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế. Khảo sát tiến hành trên 274 người nộp thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra mối quan hệ của các biến kiểm định. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chuẩn mực xã hội tác động lên hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân gián tiếp thông qua chuẩn mực cá nhân. Bên cạnh đó, vai trò của cảm nhận tham nhũng, cảm nhận tham nhũng vặt và cảm nhận công bằng về thuế cũng có mối quan hệ tác động thông qua chuẩn mực cá nhân, từ đó tác động vào hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân. Nghiên cứu đã giải quyết những hạn chế và kẽ hở của những nghiên cứu về quản lý thuế thu nhập cá nhân trước đây cả về mặt lý thuyết và phương pháp luận, từ đó, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu, xây dựng giả thuyết và tiến hành kiểm định các giả thuyết của mô hình về hành vi tuân thủ thuế thu nhập các nhân ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; và cuối cùng, tác giả đề xuất khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu, nêu hạn chế của nghiên cứu này và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12225
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.