Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12227
Title: Ước lượng cầu sản phẩm cá cho trường hợp Việt Nam: Sự thay đổi trong kiểu hình tiêu dùng thời gian qua
Authors: Phạm, Đình Long
Huỳnh, Công Toại
Keywords: Cầu tiêu dùng
Sản phẩm cá
Hệ thống hàm cầu
LA/AIDS
Tác động giá cả
Tác động thu nhập
Ước lượng SUR
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 02 .- Tr.84-96
Abstract: Nghiên cứu trình bày kết quả phân tích nhu cầu tiêu dùng sản phẩm cá của hộ gia đình Việt Nam thông qua mô hình LA/AIDS. Nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến kiểu hình tiêu dùng sản phẩm cá, mà còn phản ánh tính động trong khuynh hướng tiêu dùng qua thời gian. Kết quả ước lượng được thực hiện bằng phương pháp SUR qua thủ tục kiểm duyệt hai bước Heckman từ bộ dữ liệu chéo VHLSS các năm 2010, 2012 và 2014. Các ràng buộc về tính đồng nhất và tính đối xứng được áp đặt trong mô hình ước lượng. Kết quả cho thấy sản phẩm cá đã trở thành mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và phổ biến nhưng cầu lại co giãn nhiều hơn theo thu nhập qua thời gian. Tiêu dùng cá ở thành thị có phản ứng nhạy hơn trước sự biến động về giá so với khu vực nông thôn do khác biệt mặt bằng chung về giá. Các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao nhất bị tác động bởi sự thay đổi về giá mạnh hơn so với nhóm hộ thu nhập thấp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12227
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.132.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.