Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12309
Title: Đánh giá hiệu quả cố định đạm của các dòng vi khuẩn hòa tan lân và kali được phân lập từ đất tại núi Tô, núi Nước tỉnh An Giang.
Authors: Nguyễn, Thị Dơn
Dương, thị Thúy Ái
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hai mươi chín dòng vi khuẩn ở núi Tô và mười bảy dòng vi khuẩn núi Nước đều có khả năng cố định đạm khi nuôi trong môi trường Burk’s lỏng. Trong đó, 6 dòng có hoạt tính cố định đạm cao (núi Tô 3 dòng vi khuẩn T12, T6, T10; núi Nước 3 dòng vi khuẩn N24, N18, N4) đã được tiến hành thử nghiệm trên rau mồng tơi và trên lúa. Sáu dòng vi khuẩn này có khả năng cố định đạm và làm gia tăng chiều cao cây lúa. Trong thí nghiệm trên rau mồng tơi, dòng vi khuẩn N4 và N24 ở núi Nước có hiệu quả cố định đạm cao cho năng suất rau ở các nghiệm thức 50% phân bón kết hợp 50% vi khuẩn tương đương nghiệm thức bón 100% phân bón. Như vậy, hai dòng vi khuẩn này có thể thay thế 50% lượng phân hóa học giúp cây tăng chiều cao, số lá trên cây cũng như năng suất cho rau mồng tơi. Các dòng vi khuẩn ở núi Tô, hiệu quả cố định đạm trên rau mồng tơi cung cấp cho cây trồng cho năng suất khác biệt không ý nghĩa giữa nghiệm thức chủng vi khuẩn và bón 25% đạm hóa học.
Description: 78tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12309
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.