Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12472
Nhan đề: Factors Affecting The Collective Trademark Building Intention Of Fruit Farming Households In Phong Dien District, Can Tho City
Tác giả: Hoàng, Thị Hồng Lộc
Nguyễn, Quốc Nghi
Từ khoá: Intention
Collective trademark
Fruit trees
Farming household
Phong Dien district
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: The International Journal of Engineering and Science (IJES);7 .- p. 48-53
Tóm tắt: The study was conducted to identify factors affecting the collective trademark building intention of fruit farming household in Phong Dien district, Can Tho city. The data was collected through a survey of 205 fruit farming households using stratified random sampling. Using the Structural Equation Modeling (SEM) approach, the study found that the collective trademark building intention was affected by four factors: benefit - cost, assistance, intangible resources and tangible resources. In particular, the cost-benefit element has the strongest influence on the collective trademark building intention of the fruit farming households.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12472
ISSN: 2319–1813
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_278.71 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.107.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.