Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1268
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự độc lập của Tòa án ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trương, Thị Thu Trang
Nguyễn, Thị Hồ Điệp
Keywords: Tòa án
Quyền tư pháp
Tư pháp độc lập
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 2 .- Tr.12-18
Abstract: Độc lập của tòa án là một thuộc tính không thể thiếu của tòa án tại bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, mức độ độc lập của tòa án chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố liên quan đến tổ chức và hoạt động của tòa án. Bài viết tập trung phân tích về tư pháp độc lập, sự độc lập của tòa án và các yếu tố ảnh hưởng đến sự độc lập của tòa án ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1268
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_451.42 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.