Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1272
Title: Chuẩn mực kiểm toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: một số gợi ý đối với hoạt động kiểm toán tại Việt Nam =
Other Titles: Auditing standards for small and medium - sized enterprises some suggestions for auditing in Vietnam
Authors: Mai, Thị Hoàng Minh
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Chuẩn mực kiểm toán
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hoạt động kiểm toán
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.24-28
Abstract: Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới ngày càng phụ thuộc vào khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) trong việc giải quyết việc làm và gia tăng GDP, Việt Nam cũng không là một ngoại lệ. Thừa nhận tầm quan trọng đó, vừa qua trong năm 2017 một số văn bản quan trọng được ban hành và có hiệu lực liên quan đến SMEs như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thông tư 133 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định 48. Tuy nhiên, chưa hề có một hướng dẫn nào liên quan đến kiểm toán cho SMEs, khi số lượng SMEs gia tăng thì số lượng SMPs (đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho SMEs) cũng ngày càng phát triển. Bài viết phân tích những ý kiến tranh luận về việc ban hành một chuẩn mực kiểm toán riêng dành cho SMEs, hoặc giải pháp để hỗ trợ hoạt động này cùng với ưu và nhược điểm của chúng. Đồng thời, cũng nêu lên quan điểm nhất quán của IFAC và IAASB về việc ban hành chuẩn mực kiểm toán riêng rẽ. Cuối cùng, một số gợi ý được đề xuất đến hội nghề nghiệp, cơ quan ban hành chuẩn mực, nhằm thúc đẩy hoạt động của SMPs và phát triển thị trường kiểm toán cho SMEs nói chung.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1272
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_479.6 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.