Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1279
Title: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp =
Other Titles: Determinants influencing the quality of corporate finance analysis
Authors: Đỗ, Thùy Linh
Keywords: Phân tích tài chính doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.41-42
Abstract: Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình tiến hành các hoạt động kiểm tra, đối chiếu, so sánh các số liệu, tài liệu về tình hình tài chính của doanh nghiệp ở hiện tại và trong quá khứ, để đánh giá tiềm năng hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Chính vì vậy, phân tích tài chính là một việc làm vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, để hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp có hiệu quả hơn đòi hỏi chất lượng của hoạt động này phải cao hơn, thể hiện ở thời gian phân tích nhanh chóng, kịp thời, chi phí cho hoạt động này thấp nhưng kết quả đánh giá phải chính xác, đưa ra được các điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp và phương hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Do vậy, để thực hiện được những vấn đề này, cần tìm hiểu các nhân tố có ảnh hưởng đến chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp. Các nhân tố này có thể là nhân tố thuộc nội tại trong doanh nghiệp, cũng có thể là nhân tố bên ngoài tác động tới doanh nghiệp. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, mà những nhân tố này có những ảnh hưởng khác nhau đến chất lượng phân tích tài chính của doanh nghiệp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1279
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_167 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.