Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12955
Title: Bồi dưỡng năng lực giao tiếp vật lí cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học dự án
Authors: Đỗ, Hương Trà
Lê, Ngọc Diệp
Keywords: Năng lực giao tiếp vật lí
Học sinh trung học phổ thông
Miền núi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 447 .-Tr. 50-53,49
Abstract: Năng lực giao tiếp và hợp tác là một trong những năng lực chung cốt lõi, cần bồi dưỡng cho học sinh ở tất cả các cấp học và được xác định trong chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể. Năng lực giao tiếp được xác định với 3 tiêu chuẩn chính: xác định được mục đích giao tiếp; nhận ra được bối cảnh giao tiếp; biết sử dụng hệ thống ngôn ngữ để diễn đạt. Cùng với môn Tiếng Việt, quá trình dạy học các môn Khoa học - trong đó có môn Vật lí tạo nhiều cơ hội để hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh. Bài viết đề cập vấn đề bồi dưỡng năng lực giao tiếp vật lí cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học dự án.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12955
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.99 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.