Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12977
Title: Vườn thực nghiệm - mô hình trải nghiệm hướng nghiệp trong dạy học môn Sinh học, Công nghệ nông nghiệp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị
Authors: Lê, Thị Hương
Lê, Văn Tính
Nguyễn, Xuân Hiếu
Đỗ, Mạnh Tôn
Keywords: Tích hợp
Trải nghiệm
Hướng nghiệp
Giáo dục địa phương
Sinh học
Công nghệ nông nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 448 .-Tr. 60-64.51
Abstract: Thiết kế mô hình trải nghiệm, hướng nghiệp là một bước quan trọng trong quá trình dạy học cấp Trung học phổ thông. Tổ chức, quản lý tốt hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tạo cơ hội cho học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi được tuyên bố trong chương trình tổng thể. Bài viết giới thiệu mô hình và kết quả đạt được từ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học tích hợp môn Sinh học, Công nghệ nông nghiệp như một cách tiếp cận mới về thực hiện nội dung giáo dục của địa phương, giáo dục đạo lý đền ơn, đáp nghĩa, bảo vệ môi trường và hướng nghiệp cho học sinh cấp Trung học phổ thông tại tỉnh Quảng Trị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12977
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.