Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13005
Title: Một số biện pháp quản lí dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Một số biện pháp quản lí dạy học
Phát triển năng lực học sinh
Trường trung học cơ sở
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 450 .-Tr. 9-14,19
Abstract: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT đã nêu 9 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có: "... Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13005
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.