Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13063
Nhan đề: Yêu cầu khách quan của việc xây dựng luật hòa giải, đối thoại tại tòa án và một số vấn đề cần quan tâm
Tác giả: Chu, Thành Quang
Phan, Thị Thu Hà
Từ khoá: Khách quan
Yêu cầu
Luật hòa giải
Đối thoại
Tòa án
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 13 .- Tr.40-47
Tóm tắt: Bài viết đưa ra những nhận định về yêu cầu khách quan của việc xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, những vấn đề pháp lý đặt ra khi xây dựng Luật này cũng được phân tích, đề cập, cùng với các thông tin, ý tưởng ban đầu về việc lựa chọn phương thức phù hợp nhất với bối cảnh cụ thể của Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13063
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.37 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.