Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1307
Title: Doanh thu và thu nhận doanh thu =
Other Titles: Ravenue and its recognition
Authors: Nguyễn, Thị Diệu Thu
Nguyễn, Thị Kim Oanh
Keywords: Ghi nhận doanh thu
Doanh thu
Kế toán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.72-73
Abstract: Ghi nhận doanh thu kế toán là một trong những vấn đề quan trọng của quá trình xác định kết quả kinh doanh. Có rất nhiều các quan điểm khác nhau về ghi nhận doanh thu. Bài viết nhằm làm rõ hơn các khái niệm về doanh thu và ghi nhận doanh thu, theo cách tiếp cận của FASB và IASB.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1307
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_165.52 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.