Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13073
Title: Đổi mới thể chế và quản trị hướng tới xây dựng thành phố thông minh
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiếu
Keywords: Đổi mới thể chế
Thành phố thông minh
Quản trị hướng tới xây dựng
Nền tảng quản lý
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.27-31
Abstract: Bài viết thảo luận vấn đề đổi mới thể chế và quản trị trong lĩnh vực phát triển đô thị hướng tới xây dựng thành phố thông minh trong bối cảnh đất nước còn trải qua chặng đường đô thị hóa lâu dài. Nội dung trao đổi xoay quanh nhu cầu đổi mới thể chế và hệ thống quản trị theo hướng tích hợp hơn và qua đó thông minh hơn từ giác độ khung công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và ứng dụng trong quản lý phất triển. Dựa trên lập luận về đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác liên cơ quan trên cơ sở tích hợp các hệ thống, bài viết gợi ý cần đổi mới đồng bộ về cả phương pháp quy hoạch và ra quyết định xây dựng năng lực kỹ thuật và công cụ, sắp xếp về thể chế và hệ thống khuyến khích để hệ thống quản trị vận hành tốt hơn trong kỷ nguyên công nghệ số.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13073
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_533.26 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.