Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13079
Title: Văn học so sánh một khoa học kết liên phức hợp
Authors: Nguyễn, Phương Thảo
Keywords: Văn học so sánh
Khoa học kết liên phức hợp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 06 .- Tr.114-116
Abstract: Công trình Văn học so sánh - một khoa học kết liên phức hợp thực sự có ý nghĩa cho định hướng tường minh lý luận chuyên sâu cũng như việc tổng kết chặng đường học thuật nghiêm túc, bền bỉ của nhà nghiên cứu, PGS.TS. Lưu Văn Bổng. Tác giả sinh năm 1934, quê Bình Định, nguyên là Viện phó Viện Văn học, nghiên cứu chuyên sâu về văn học so sánh, một lĩnh vực có phạm vi rộng lớn, tập trung giới thiệu các bình diện lý thuyết so sánh chung và đi sâu khảo sát, nghiên cứu các hiện tượng tác giả - tác phẩm, các giai đoạn và các nền văn học đặt trong mối tương quan với nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13079
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.