Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13080
Title: Phân tích ứng xử động kết cấu dầm trên nền Pasternak dưới tác dụng của tải trọng chuyển động không đều sử dụng phương pháp phần tử chuyển động cải tiến
Authors: Cao, Tấn Ngọc Thân
Lương, Văn Hải
Keywords: Phương pháp phần tử
Dầm Euler-Bernoulli
Nền Pasternak
Chuyển động không đều
Chuyển động cải tiến
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.39-40
Abstract: Trong nghiên cứu này, phương pháp phần tử chuyển động cải tiến (Improved Moving Element Method-IMEM) được đề xuất để phân tích ứng xử động của kết cấu dầm Euler-Bernoulli tựa trên nền Pasternak dưới tác dụng của tải trọng di chuyển không đều. Trong phương pháp phần tử chuyển động truyền thống (Moving Element Method- MEM) khi áp dụng cho bài toán tải trọng di chuyển với vận tốc không đều, các ma trận độ cứng và ma trận cản của kết cấu thay đổi va cần phải cập nhật lại sau mỗi bước thời gian tính toán At. Do đó việc tính toán phải mất nhiều thời gian và nguồn tài nguyên máy tính để khắc phục những khó khăn này phương pháp phần tử chuyển động cải tiến được đề xuất, trong đó các thành phần thay đổi trong phương trình cân bằng động học được xem là lực giã (pseudo-force) và các ma trận khối lượng, ma trận cản và ma trận độ cứng của kết cấu là không thay đổi sau mỗi bưới thời gian. Điều này giúp cho phương pháp IMEM giảm bớt nhiều thời gian tính toán so với phương pháp MEM truyền thống. Các ví dụ số được thực hiện để kiểm chứng độ tin cậy cũng như tính hiệu quả của phương pháp IMEM được đề xuất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13080
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_504.1 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.