Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13082
Title: Giải pháp hiệu quả mô phỏng sự làm việc đàn nhớt của kết cấu khối xây chịu nhiệt cao
Authors: Nguyễn, Thị Thu Nga
Keywords: Phương pháp số vi- vĩ mô
Khối xây chịu nhiệt cao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.45-50
Abstract: Bài báo đề xuất việc cải thiện phương pháp số vi-vĩ mô để làm tăng tính hiệu quả khi mô phỏng sự làm việc thực tế của kết cấu khối xây chịu nhiệt độ cao, khi kết cấu làm việc đàn nhớt và có xuất hiện vi nứt. Tính chính xác của phương pháp đề xuất được khẳng định thông qua việc so sánh với một số phương pháp khác trong phạm vi áp dụng của nó. Trong nghiên cứu này, mô hình đàn nhớt Maxwell biến đổi được lựa chọn để dự đoán sự làm việc từ biến của vữa có vết nứt còn gạch vẫn được coi là đàn hồi không bị nứt. Kết quả nhận được ở cấp độ vi mô sẽ được đưa vào trong mã nguồn mở phần tử hữu hạn Cast3M nhằm mô hình một cách chính xác sự kết hợp cơ - nhiệt trong tính toán khối xây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13082
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_524 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.