Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13089
Title: Một số vấn đề đặt ra đối với việc giảng dạy lịch sử Đông Nam Á ở trường đại học sư phạm của Việt Nam
Authors: Nghiêm, Thị Hải Yến
Keywords: Đông Nam Á
Lịch sử
Giảng dạy
Sư phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.52-57
Abstract: Lịch sử Đông Nam Á là nội dung quan trọng và là một bộ phận cấu thành lịch sử thế giới. Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, môn học Lịch sử Đông Nam Á chính thức được đưa vào chương trình giảng dạy tại một số trường đại học của Việt Nam. Từ góc độ nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đông Nam Á ở trường Đại học Sư phạm; tiếp cận với Dự thảo chương trình phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện, bài viết này tập trung đề cập đến: tình hình giảng dạy lịch sử Đông Nam Á ở các trường Đại học Sư phạm; những vấn đề đặt ra và một số kiến nghị của tác giả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13089
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.78 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.