Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13093
Title: Một số lễ hội tiêu biểu của người Việt ở Lào
Authors: Nguyễn, Văn Thoàn
Keywords: Người Việt
Ở Lào
Lễ hội
Phật giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.58-65
Abstract: Bài viết “Một số lễ hội tiêu biểu của người Việt ở Lào” sẽ góp thêm tư liệu cho những nghiên cứu về cộng đồng người Việt ở Lào nói chung. Bài viết gồm 3 phần (1) Đặc điểm cộng đồng người Việt ở Lào; (2) Một số lễ hội tiêu biểu của người Việt ở Lào; (3) Giá trị của lễ hội. Qua việc tìm hiểu đời sống văn hóa lễ hội của người Việt ở Lào, tác giả cố gắng minh định những yếu tố văn hóa truyền thống dân tộc được bảo lưu và trao truyền trong cộng đồng người Việt ở Lào.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13093
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.