Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13093
Nhan đề: Một số lễ hội tiêu biểu của người Việt ở Lào
Tác giả: Nguyễn, Văn Thoàn
Từ khoá: Người Việt
Ở Lào
Lễ hội
Phật giáo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.58-65
Tóm tắt: Bài viết “Một số lễ hội tiêu biểu của người Việt ở Lào” sẽ góp thêm tư liệu cho những nghiên cứu về cộng đồng người Việt ở Lào nói chung. Bài viết gồm 3 phần (1) Đặc điểm cộng đồng người Việt ở Lào; (2) Một số lễ hội tiêu biểu của người Việt ở Lào; (3) Giá trị của lễ hội. Qua việc tìm hiểu đời sống văn hóa lễ hội của người Việt ở Lào, tác giả cố gắng minh định những yếu tố văn hóa truyền thống dân tộc được bảo lưu và trao truyền trong cộng đồng người Việt ở Lào.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13093
ISSN: 0868-2739
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Đông Nam Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.26 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.