Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13095
Title: Bàn về phương pháp thiết kế bê tông phụ gia khoáng
Authors: Nguyễn, Thúc Tuyên
Nguyễn, Tiến Trung
Vũ, Quốc Vượng
Keywords: Phương pháp thiết kế
Bê tông phụ gia khoáng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.51-52
Abstract: Hiện nay để thiết kế thành phần bê tông nặng (bê tông thông thường theo cách gọi của Mỹ) thường dùng phương pháp được nêu trong chỉ dẫn kỹ thuật của Bộ Xây dựng về chọn thành phần bê tông các loại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13095
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_207.76 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.