Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1310
Title: Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp =
Other Titles: Designing responsibility accounting system in enterprises
Authors: Đỗ, Quang Giám
Nguyễn, Thị Thùy Dung
Keywords: Kế toán trách nhiệm
Kế toán quản trị
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.74-79
Abstract: Kế toán trách nhiệm là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống các công cụ quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp. Việc thiết lập hệ thống kế toán trách nhiệm là một yêu cầu cấp thiết, đặc biệt là đối với các tổ chức, doanh nghiệp quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, cơ cấu tổ chức có sự phân cấp trách nhiệm tới từng đơn vị, cá nhân. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp Việt Nam, kế toán quản trị nói chung và kế toán trách nhiệm nói riêng, là một lĩnh vực còn khá mới. Bài viết vận dụng cách tiếp cận mới, nhằm xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp và góp phần cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị doanh nghiệp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1310
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_447.83 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.