Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13106
Title: Bàn về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giải thích điều ước quốc tế và một số đề xuất hoàn thiện Luật Điều ước quốc tế của Việt Nam
Authors: Mạc, Thị Hoài Thương
Trần, Minh Quang
Keywords: Các yếu tố ảnh hưởng
Hoạt động giải thích
Điều ước quốc tế
Luật Điều ước quốc tế
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 14 .- Tr.19-24,47
Abstract: Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giải thích điều ước quốc tế và một số đề xuất hướng hoàn thiện Luật Điều ước quốc tế của Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13106
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.