Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13112
Title: Chế định Hội thẩm theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014
Authors: Hoàng, Thị Minh Phương
Thái, Thị Thu Trang
Keywords: Hội thẩm
Chế định
Luật tổ chức
Tòa án nhân dân
Năm 2014
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 14 .- Tr.37-42
Abstract: Quy định về Hội thẩm (Phụ thẩm) trong lịch sử lập hiến Việt Nam. Chế định Hội thẩm theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và một đề xuất kiến nghị được trình bày trong bài viết này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13112
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.