Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13140
Title: Kết quả hoạt động khoa học công nghệ tỉnh An Giang năm 2018 và phương hướng năm 2019
Authors: Trương, Kiến Thọ
Phạm, Danh Tướng
Keywords: Kết quả hoạt động
An Giang năm 2018
Phương hướng năm 2019
Khoa học công nghệ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.2-4,20
Abstract: Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định 2532/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28/02/2013 của Tỉnh ủy về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, một số kết quả nội bật đạt được như sau:
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13140
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.