Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13156
Title: Hoàn thiện quy trình nhân giống cây khóm Cayen bằng phương pháp nuôi cấy mô
Authors: Nguyễn, Ngọc Giàu
Nguyễn, Hoài Vững
Keywords: Nhân giống cây khóm Cayen
Phương pháp nuôi cấy mô
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.6-9
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích thiết lập quy trình vi nhân giống cây khóm Cayen. Các thí nghiệm được thực hiện với giai đoạn tái sinh chồi, nhân chồi và tạo cây invitro hoàn chỉnh. Kết quả cho thấy, tái sinh mẫu khóm với thời gian khử trùng kép là [25’+ 20'] kết hợp với tỉ lệ chất khử trùng Javen: nước là 1:1 cho tỉ lệ mẫu sống (60%) là tối ưu nhất sau 2 tuần bố trí. Thời gian lý tưởng để tiếp tục chuyển mẫu nhân nhanh là 4 tuần đối với nghiệm thức 4 (NAA 1 mg/I và BA 1 mg/I) với hệ số nhân chồi là 8,56 chồi/mẫu; 6-8 tuần đối với nghiệm thức 1 (NAA 0,5 mg/l và BA 1 mg/I) với hệ số nhân chồi là 8,2-8,96 chồi/mẫu. Môi trường MS không bổ sung NAA thu được chiều dài rể là 5,05 mm tối ưu nhất sau 4 tuần nuôi cấy.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13156
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.