Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1319
Title: Chuyển đổi báo cáo tài chính từ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam sang Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Hà, Xuân Thạch
Nguyễn, Ngọc Hiệp
Keywords: Báo cáo tài chính
Chuẩn mực kế toán Việt Nam
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
Nghiên cứu thực nghiệm
Doanh nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 03 .- Tr.10-13
Abstract: Để thu hút vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, hiện nay đã có một số doanh nghiệp Việt Nam niêm yết cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường chứng khoán quốc tế. Một trong những điều kiện để niêm yết cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán quốc tế là phải lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Bên cạnh đó, với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng tăng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm cách gia tăng xuất khẩu và thiết lập hoạt động của doanh nghiệp ở nước ngoài, vì vậy những doanh nghiệp này phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, báo cáo tài chính phải được lập theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1319
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_347.26 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.