Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1321
Title: Nghiên cứu thực nghiệm các nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận kế toán của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Ngô, Nhật Phương Diễm
Keywords: Hành vi điều chỉnh lợi nhuận
ESCORE
Kế toán
Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 03 .- Tr.14-20
Abstract: Nghiên cứu này xem xét tác động của ba nhóm nhân tố đặc điểm quản trị doanh nghiệp, nhóm đặc điểm công ty và nhóm tỷ suất sinh lời đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận. Mẫu nghiên cứu gồm 54 doanh nghiệp với 324 quan sát của các công ty niêm yết trên hai thị trường chứng khoán Hose và HNX của 5 ngành khác nhau, từ giai đoạn 2011 đến năm 2016. Kết quả chạy hồi quy dữ liệu bảng với biến phụ thuộc ESCORE được đo lường theo nghiên cứu của Nguyễn và cộng sự (2015) thể hiện các biến kinh nghiệm của thành viên hội đồng quản trị (EXPIRSE), thành viên nữ trong hội đồng quản trị (GEN) và biến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (CFO) có mối quan hệ ngược chiều với hành vi điều chỉnh lợi nhuận, các biến này làm hạn chế hành vi điều chỉnh lợi nhuận. Đồng thời, biến tỷ lệ nợ (LEV) có tác động cùng chiều và có ý nghĩa với hành vi điều chỉnh lợi nhuận. Trong khi đó, từ các kết quả nghiên cứu, các biến ban kiểm soát tham gia điều hành (ACIND); Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm (CEOD-UAL), quy mô hội đồng quản trị (BOARDS/ZE); Tỷ lệ thành viên độc lập trong hội đồng quản trị (DEPEND); Quy mô công ty (SIZE); cấu trúc sở hữu (OWNER); Giá trị vốn hóa thị trường (MTKVAL) và thu nhập bình quân cổ phiếu (EPS) không có mối tương quan với hành vi điều chỉnh lợi nhuận.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1321
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_597.89 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.