Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13227
Title: Ảnh hưởng của thời vụ trồng sắn tới khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng tinh bột của giống sắn KM98-7 ở tỉnh Đắk Nông
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Keywords: Huyện Krông Nô
Huyện Đắk Song
Huyện Đắk Glong
Tỉnh Đắk Nông
Sắn
Thời vụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 330+331. - Tr.102-107
Abstract: Nghiên cứu thời vụ trồng sắn nhằm xác định khoảng thời gian trồng sắn cho năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ việc kéo dài thời gian hoạt động trong năm cho các nhà máy sản xuất, chế biến sắn trong tỉnh Đắk Nông. Thí nghiệm được triển khai trong 2 năm (2014, 2015) với tám thời vụ trồng giống sắn KM98-7: CT1: Trà 1 (01/4); CT2: Trà 2 (15/4); CT3: Trà 3 (30/4); CT4: Trà 4 (15/5); CT5: Trà 5 (30/5); CT6: Trà 6 (15/6); CT7: Trà 7 (30/6); CT8: Trà 8 (15/7) tại các huyện: Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong nhằm xác định được thời vụ trồng cho năng suất và chất lượng sắn tốt nhất tại tỉnh Đắk Nông. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời vụ trồng sắn từ 15/4 đến 30/4 thích hợp với địa bàn tỉnh Đắk Nông, cho năng suất cao, ổn định 27,27 - 28,57 tấn/ha và riêng Krông Nô, trồng từ 01/4 đến 15/5 cũng cho năng suất cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13227
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_437.43 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.