Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13229
Title: Xác định giống nấm linh chi thích hợp cho nuôi trồng bán tự nhiên và thâm canh tại lâm đồng
Authors: Ngô, Thị Lam Giang
Phan, Nhã Hòa
Phan, Hữu Hùng
Trương, Thanh Hưng
Nguyễn, Quang Thạch
Keywords: Ganoderma lucidum
Polysaccharide
Triterpenoid
Bán tự nhiên
Thâm canh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 330+331 .- Tr.113-119
Abstract: Đã sử dụng 6 giống nấm linh chi có nguồn gốc khác nhau đưa vào nghiên cứu. Kết quả cho thấy các giống nấm có sự sinh trưởng khác nhau ở các giai đoạn trồng. Giai đoạn nuôi sợi trên bịch phôi, giống GN13 có sợi nấm mọc nhanh nhất, đạt 18,71cm sau 35 ngày nuôi. Giai đoạn hình thành quả thể, các giống khác nhau cũng có năng suất khác nhau. Trong điều kiện trồng bán tự nhiên, hai giống GN13 và GN12 có khối lượng quả thể cao vượt trội so với các giống khác, đạt tương ứng 20,89 g và 20,38g khô/bịch phôi. Trong điều kiện thâm canh, giống GN12 có khối lượng quả thể cao nhất, đạt 17,40g khô/bịch. Giống GN12 đồng thời có hàm lượng acid ganoderic A cao cả trong điều kiện bán tự nhiên 0,228% cũng như thâm canh 0,3%. Hàm lượng polysaccharide đạt 1,30 g/100 g chất khô trồng trong điều kiện bán tự nhiên và 0,84 g/100 g chất khô trồng trong điều kiện thâm canh. Đánh giá chung, hai giống GN12 có nguồn gốc từ viện nghiên cứu Khoa học Tây nguyên và CN13 có nguồn gốc từ Viện Di truyền Hà Nội có năng suất cao, phù hợp trong điều kiện trồng bán tự nhiên, giống GN12 phù hợp cả trong điều kiện thâm canh, cho chất lượng tốt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13229
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_757.96 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.