Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13230
Title: Ảnh hưởng của hoạt động Imidacloprid và Nitenpyram đến một số đặc điểm sinh học và dạng hình cánh của rầy nâu Nilaparvata lugens (Stäl)
Authors: Bùi, Xuân Thắng
Hồ, Thị Thu Giang
Keywords: Dạng hình cánh
Imidacloprid
Nilaparvata lugens
Nitenpyram
Rầy nâu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 330+331 .- Tr.120-124
Abstract: Hoạt chất Nitenpyram và Imidacloprid là thuốc trừ sâu thuộc nhóm neonicotinoit được sử dụng phòng trừ rầy nâu ở Việt Nam. Ảnh hưởng của thuốc ở nồng độ gây chết LC30 lên sức sinh sản và dạng hình cánh của rầy nâu đã được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy hoạt chất Nitenpyram và Imidacloprid làm giảm sức sinh sản của rầy nâu ở trong quần thể rầy nâu cánh ngắn và quần thể rầy nâu cánh dài khi so sánh với công thức đối chứng. Nồng độ gây chết LC30 của hoạt chất Nitenpyram và Imidacloprid có ý nghĩa kích thích sự hình thành cánh dài trong cả hai quần thể rầy nâu cánh dài và quần thể rầy nâu cánh ngắn. Những thông tin cung cấp có ý nghĩa quan trọng trong quản lý rầy nâu và dự đoán sự xuất hiện của quần thể rầy nâu ở địa điểm mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13230
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_394.58 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.