Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13236
Title: Một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam
Authors: Võ, Thị Minh Lệ
Bùi, Quang Tuấn
Keywords: Các nhân tố ảnh hưởng
Phát triển kinh tế nhanh
Bền vững
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 03 .- Tr.47-56
Abstract: Hơn 30 năm qua, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và nhanh, trung bình từ năm 1986 – 2017 tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt ở mức trên 6,5%, có những năm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 9,5% như năm 1995 và 9,3% năm 1996 (The World Bank, 2018; Tổng cục Thống kê, 2018). Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và nhanh của Việt Nam không đồng nghĩa với việc Việt Nam đạt được trình độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Bài viết phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam trong thời gian qua, tập trung vào các vấn đề chủ yếu như chất lượng tăng trưởng kinh tế, cán cân thương mại, năng lực cạnh tranh, vấn đề xã hội, môi trường, từ đó đề xuất một số giải pháp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13236
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.88 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.