Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13255
Title: Mô hình hóa vùng phân bố thích hợp cho loài chà vá Chân nâu (Pygathrix nemaeus)
Authors: Đỗ, Quang Huy
Trần, Văn Dũng
Vũ, Tiến Thịnh
Keywords: Chà vá chân nâu
MaxEnt
Mô hình ổ sinh thái
Pygathrix nemaeus
Vùng phân bố thích hợp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 330+331 .- Tr.212-218
Abstract: Hiểu biết về vùng phân bố của loài là một trong các cơ sở để thực hiện các hoạt động quản lý bảo tồn cho loài đó một cách hiệu quả. Nghiên cứu này đã sử dụng phần mềm MaxEnt để mô hình hóa vùng phân bố của loài Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), loài linh trưởng quý hiếm đã được ghi nhận ở cả ba nước Lào, Việt Nam và Campuchia. Các dữ liệu ghi nhận về sự có mặt được thu thập thông qua các cuộc điều tra thực địa của chính tác giả và các báo cáo khoa học khác. Đồng thời đã sử dụng 16 biến môi trường để chạy mô hình. Mô hình đã dự đoán vùng phân bố của loại Chà vá chân nâu kéo dài từ 14 độ N đến 19 độ N, dọc theo biên giới Việt Nam và Lào. Các khu vực có mức độ thích hợp cao và rất cao tập trung ở dọc dãy núi Trường Sơn. Tổng diện tích vùng phân bố thích hợp là khoảng 49.925,2 km². Diện tích mức độ thích hợp cao và rất cao chiếm tỷ lệ khá nhỏ, lần lượt là 12% và 2,3%. Hơn nữa, chỉ có 27% tổng diện tích vùng phân bố thích hợp của loài Chà vá chân nâu nằm trong các khu rừng đặc dụng. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để thực hiện các cuộc điều tra thực địa và xác định chiến lược để bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13255
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_549.65 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.