Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13258
Title: Phân tích mô hình liên kết giữa công ty lâm nghiệp và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trồng rừng tại Quảng Trị
Authors: Lê, Văn Cường
Vũ, Duy Hưng
Nguyễn, Thị Thu Hà
Trương, Tất Đơ
Keywords: Mô hình liên kết
Góp vốn trồng rừng
Công ty lâm nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 334 .- Tr.38-46
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp đánh giá mô hình liên kết (MHLK), phân tích hiệu quả kinh tế và giá trị gia tăng để đánh giá hiệu quả, tính bền vững và khả năng nhân rộng của MHLK đầu tư trồng rừng theo hợp đồng giữa Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp (CTLN) Đường 9 với hai công ty cung ứng dịch vụ trồng rừng tại tỉnh Quảng Trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy MHLK mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các bên tham gia. Giá trị NPV của MHLK lần lượt cao hơn khoảng 17% và 30% so với phương án CTLN trồng rừng bằng vốn tự có hoặc vay 70% vốn để tự trồng rừng. Mức sinh lời trên một đồng vốn đầu tư (BCR) của CTLN theo MHLK cao hơn từ 27% đến 33% so với các phương án không liên kết. Giá trị gia tăng của MHLK lần lượt cao hơn 10% và 14% so với phương án CTLN trồng rừng bằng vốn tự có hoặc vay 70% vốn trồng rừng. Nhân tố quyết định đảm bảo tính bền vững của mô hình là liên kết được hình thành và vận hành trên cơ sở tự nguyện, đôi bên cùng góp vốn, cùng hưởng lợi và đảm bảo công khai, minh bạch thông qua hợp đồng liên kết kinh tế chặt chẽ, các bên liên kết có đủ năng lực thực hiện và giám sát thực hiện các ràng buộc trong hợp đồng. MHLK có khả năng nhân rộng, đặc biệt đối với các CTLN có diện tích đất rừng sản xuất lớn nhưng thiếu nguồn vốn trồng rừng. Sự đóng góp của MHLK tới tăng năng suất rừng trồng và hiệu quả liên kết đối với công ty chế biến gỗ cần được nghiên cứu sâu hơn nhằm khuyến nghị, định hướng các CTLN hình thành liên kết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13258
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_769.7 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.