Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1326
Title: Tác động của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đến lợi ích công tác kế toán của các doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phụng
Keywords: ERP
Nhân tố thuộc hệ thống ERP
Sự tác động ERP đến công tác kế toán
Lợi ích kế toán từ ERP
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 03 .- Tr.24-27,48
Abstract: Mục tiêu của bài viết này, nhằm xác định và đo lường các nhân tố thuộc hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) có tác động đến lợi ích của công tác kế toán, thông qua việc khảo sát 177 nhân viên kế toán đến từ 35 doanh nghiệp hiện đang ứng dụng ERP tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra được bốn nhân tố bao gồm: Chất lượng hệ thống; Chất lượng thông tin; Chất lượng dịch vụ và Chất lượng kiểm soát của một ERP, đều có tác động đến lợi ích của công tác kế toán. Ngoài ra, nghiên cứu còn đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường chất lượng của một ERP, nhằm tối đa hóa được lợi ích của công tác kế toán.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1326
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_386.73 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.