Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13260
Title: Đánh giá cảnh quan phục vụ xác lập không gian phát triển các vùng chuyên canh cây lâu năm tại hai huyện biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Kon Tum
Authors: Phan, Hòang Linh
Lại, Vĩnh Cẩm
Đỗ, Văn Thanh
Phạm, Anh Tuân
Keywords: Đánh giá cảnh quan
Cây lâu năm
Huyện Ngọc Hồi và Đắk Glei
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 330+331 .- Tr.239-245
Abstract: Bài báo trình bày tiếp cận cảnh quan học ứng dụng trong nghiên cứu phân loại, phân vùng cảnh quan và đánh giá thích nghi sinh thái của một số loại cây lâu năm tại hai huyện biên giới miền núi Việt - Lào thuộc tỉnh Kon Tum (Ngọc Hồi và Đắk Glei). Lãnh thổ nghiên cứu được phân hóa thành 03 lớp, 07 phụ lớp, 02 kiểu, 67 loại, 236 dạng thuộc 04 tiểu vùng cảnh quan. Hai tiểu vùng cảnh quan được lựa chọn để đánh giá thích nghi sinh thái và định hướng không gian phát triển vùng chuyên canh cây lâu năm. Kết quả đánh giá xác định được: Vùng chuyên canh phát triển cây cà phê có diện tích 8.630 ha, vùng chuyên canh phát triển cây cao su có diện tích 15.920 ha, vùng chuyên canh phát triển cây bời lời có diện tích 10.193 ha. Kết quả đánh giá được khuyến nghị là cơ sở khoa học để huyện Ngọc Hồi và Đắk Glei lập quy hoạch vùng chuyên canh cây lâu năm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13260
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_560.16 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.6.131


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.