Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13260
Nhan đề: Đánh giá cảnh quan phục vụ xác lập không gian phát triển các vùng chuyên canh cây lâu năm tại hai huyện biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Kon Tum
Tác giả: Phan, Hòang Linh
Lại, Vĩnh Cẩm
Đỗ, Văn Thanh
Phạm, Anh Tuân
Từ khoá: Đánh giá cảnh quan
Cây lâu năm
Huyện Ngọc Hồi và Đắk Glei
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 330+331 .- Tr.239-245
Tóm tắt: Bài báo trình bày tiếp cận cảnh quan học ứng dụng trong nghiên cứu phân loại, phân vùng cảnh quan và đánh giá thích nghi sinh thái của một số loại cây lâu năm tại hai huyện biên giới miền núi Việt - Lào thuộc tỉnh Kon Tum (Ngọc Hồi và Đắk Glei). Lãnh thổ nghiên cứu được phân hóa thành 03 lớp, 07 phụ lớp, 02 kiểu, 67 loại, 236 dạng thuộc 04 tiểu vùng cảnh quan. Hai tiểu vùng cảnh quan được lựa chọn để đánh giá thích nghi sinh thái và định hướng không gian phát triển vùng chuyên canh cây lâu năm. Kết quả đánh giá xác định được: Vùng chuyên canh phát triển cây cà phê có diện tích 8.630 ha, vùng chuyên canh phát triển cây cao su có diện tích 15.920 ha, vùng chuyên canh phát triển cây bời lời có diện tích 10.193 ha. Kết quả đánh giá được khuyến nghị là cơ sở khoa học để huyện Ngọc Hồi và Đắk Glei lập quy hoạch vùng chuyên canh cây lâu năm.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13260
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_560.16 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.80.6.131


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.